ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Με στόχο την πραγματοποίηση μιας ριζικής μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχώρησε στην τελική έγκρισή ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές, όσον αφορά τον τρόπο εποπτείας των τραπεζών, των χρηματαγορών και των ασφαλιστικών εταιριών, αρχής γενομένης από το 2011.
Συγκεκριμένα το πακέτο αλλαγών προβλέπει να συσταθούν τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες εποπτικές επιτροπές. Η δυναμική του ρόλου τους θα ξεπερνά κατά πολύ τον απλό συμβουλευτικό ρόλο που ισχύει με το παρόν σύστημα, και η δυνατότητα να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες εξασφαλίζεται με μία ισχυρή ρήτρα επανεξέτασης. Θα συσταθεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) που θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την παροχή προειδοποίησης σε περιπτώσεις συσσώρευσης κινδύνων στην οικονομία της ΕΕ.
Το νέο αυτό σύστημα θα παρέχει καλύτερη προστασία ώστε να μην επαναληφθούν περιπτώσεις όπως η κρίση στην τράπεζα Fortis, η απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων στη Γερμανία και οι απώλειες των κατόχων ασφαλειών ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της κατάρρευσης της Equitable Life. Σκοπός του νέου συστήματος είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να παράσχει μεγαλύτερη προστασία στους επενδυτές.

Σχόλια