ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ


Σειρά προτάσεων για την εξεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωσης των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ έθεσε προς διαπραγμάτευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πιο αναλυτικά, πρότεινε τη σταδιακή υιοθέτηση «μιας ή περισσοτέρων πηγών πόρων, όπως για παράδειγμα μέρος των εσόδων από τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ή των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, από τις πωλήσεις ποσοστώσεων εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, ή έσοδα που συνδέονται με τις αεροπορικές πτήσεις, ή από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ΦΠΑ, ή από την επιβολή ενός ενεργειακού φόρου, ή ενός φόρου στις επιχειρήσεις».
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών. Οι Βρυξέλες εκτιμούν επίσης ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα είναι περισσότερο ευέλικτος εάν υφίσταται εντός δεκαετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου, με δυνατότητα αναθεώρησης ανά πενταετία.

Σχόλια