300 ΕΚΑΤ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LNG ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για την κατασκευή υπεράκτιου σταθμού υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα πραγματοποιήσει η εταιρία Gastrade, η οποία ανήκει στον όμιλο Κοπελούζου, στο Θρακικό Πέλαγος.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανακοίνωσε χθες ότι παραχώρησε Αδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στην εν λόγω εταιρία. Oπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί 22 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και σε απόσταση 10 χλμ. από την ακτή. Eπίσης, θα κατασκευαστεί ο αγωγός σύνδεσης αυτού με το σύστημα φυσικού αερίου.
Στην ανακοίνωση της ΡΑΕ τονίζεται χαρακτηριστικά ότι η απόφαση για τη χορήγηση της άδειας ελήφθη μετά «την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου. Διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο ΑΣΦΑ θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, ως νέα υποδομή με δυνατότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα από διαφοροποιημένες, σε σχέση με τις υφιστάμενες, πηγές ενώ από το υποβληθέν επιχειρησιακό σχέδιο διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο ΑΣΦΑ προβλέπεται να εξυπηρετήσει και νέα ζήτηση φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, η οποία θα προέλθει κυρίως από νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. ..................
Παράλληλα, τμήμα των διακινούμενων μέσω του ΑΣΦΑ ποσοτήτων φυσικού αερίου προορίζεται για εξαγωγή προς τη βουλγαρική αγορά φυσικού αερίου''. Επιπρόσθετα στο σύστημα θα παρέχεται και η δυνατότητα πρόσβασης τρίτων κατά τρόπο οικονομικό χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των χρηστών.
Σε ό,τι αφορά την επένδυση, η ΡΑΕ διευκρίνισε ότι το ακριβές ύψος της θα φθάσει στα 297.700.000 ευρώ, εκ των οποίων το 31% (δηλαδή 92,7 εκατ. ευρώ) θα προέλθει από ίδια κεφάλαια, το 40% (120 εκατ. ευρώ) από δανεισμό και το 29% (85 εκατ. ευρώ) από επιχορήγηση. Η εισφορά ιδίων κεφαλαίων θα γίνει από τον όμιλο Κοπελούζου, ο οποίος, κατά δήλωσή του, θα υποστηρίξει την Gastrade οικονομικά και τεχνικά.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του έργου, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο αίτησης της εταιρίας Gastrade, οι πόροι που βρίσκονται στη διάθεση της εταιρίας μέσω του ομίλου Κοπελούζου (τραπεζικές πιστοδοτήσεις, τραπεζικές καταθέσεις μετόχων, ταμειακά διαθέσιμα συγγενών εταιριών, εμπορικά ακίνητα) υπερβαίνουν τους απαιτούμενους για τη χρηματοδότηση του έργου.
Οσο για το χρονοδιάγραμμα το οποίο κατέθεσε η Gastrade στη ΡΑΕ, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α. ολοκλήρωση των μελετών σε 15 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας,
β. η αδειοδοτική διαδικασία (έως την άδεια εγκατάστασης) θα ολοκληρωθεί σε 17 μήνες,
γ. η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, δ. η κατασκευή του χερσαίου αγωγού θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, ενώ του υποθαλάσσιου αγωγού σε 36 μήνες.
Η ολοκλήρωση της μονάδας FSRU (πλωτή μονάδα) και η σύνδεσή της με τους αγωγούς θα ολοκληρωθεί σε 46 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας της ΡΑΕ, ε. το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει σε 48 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας της ΡΑΕ.

Σχόλια